Dec20, Concert with Smt Gayathri Venkataraghavan, at Parthasarathi Sabha, chennai

December 20
Concert with Smt Gayathri Venkataraghavan
At Parthasarathi Sabha, chennai